Regulamin sklepu internetowego

P

rosimy przed dokonaniem transakcji za pośrednictwem naszego serwisu o zaznajomienie się z obowiązującym regulaminem. Jego znajomość i wyrażenie zgodny na jego ustalenia jest warunkiem realizacji transakcji.

I. Słowniczek

1. Serwis - Serwis internetowy staregrafiki.pl, dostępny pod adresem www.staregrafiki.pl, prowadzony jest przez firmę

Wojciech Kuryło Antykwariat "Anticus"
ul. Furgoła 9/6, 41-709 Ruda Śląska
REGON: 241984544, NIP: 626-146-08-15

2. Sprzedający - Antykwariat "Anticus"

3. Kupujący - osoba fizyczna lub osoba prawna dokonującą zakupu za pomocą Serwisu.

4. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący zakupu Produktu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

5. Płatność - płatność dokonana za pośrednictwem przelewu na konto firmy prowadzącej serwis.

6. Produkt - oferowany w Serwisie przedmiot w postaci starych grafik, pocztówek, map i innych obrazów w oprawie lub bez oprawy.

7. Zamówienie - potwierdzenie dokonywanych przez Klienta zakupów Produktów w Serwisie podlegające realizacji po dokonaniu Płatności.

8. Termin realizacji - ilość dni roboczych od momentu Zamówienia do nadania Produktu do wysyłki.

II. Postanowienia ogólne

1. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.staregrafiki.pl.

2. Wszystkie Produkty oferowane w Serwisie są zgodne z opisem podanym na stronie internetowej. Opis dokonywany jest na podstawie wiedzy i doświadczenia pracowników firmy oraz niezależnych ekspertów. Ze względu na specyfikę oferowanych w Serwisie Produktów istnieje możliwość nieumyślnego błędnego oznaczenia cech przedmiotu takich jak np. technika wykonania, data wykonania. W przypadku wystąpienia rozbieżności mających wpływ na cenę Produktu zastosowanie będzie miała procedura reklamacyjna wskazaną w pkt III.2

3. Cena wskazana za Produkt obejmuje wyłącznie Produkt i nie zawiera opłat z tytułu oprawienia i wysyłki.

4. Ze względu na specyfikę Produktów sprzedaż prowadzona jest na terytorium Polski. Kupujący na własną odpowiedzialność dokonuje wywozu Produktów.

5. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto . Na każdy sprzedany Produkt możliwe jest otrzymanie rachunku, po uprzednim zaznaczeniu woli otrzymania rachunku podczas składania Zamówienia.

6. Zamówiony Produkt dostarczony zostanie za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący obciążany jest kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu zamieszczonym w Serwisie. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych Produktów, składających się na jedno Zamówienie, Serwis, w przypadku konieczności dokonania podziału Zamówienia z powodów wskazanych powyżej, może samodzielnie zdecydować o podziale Zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Kupującemu przy składaniu Zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części Zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części Zamówienia.

7. Serwis realizuje Zamówienia na podstawie dokonanych przez Kupującego Płatności.

8. Płatność pobierana jest z góry. Po zarejestrowaniu Płatności Serwis przekaże Produkt do oprawy bądź wysyłki zgodnie z Zamówieniem.

9. W przypadku braku zarejestrowania Płatności w terminie 3 dni roboczych. Zamówienie ulega anulowaniu.

10. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

11. Kupujący składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

12. Na Zamówienie składa się: dokonanie wyboru Produktu, umieszczenie w koszyku a następnie zapłata za Produkt. Produkty w koszyku 1 klienta mogą znajdować się jednorazowo maksymalnie przez 2 godziny. Po tym czasie, jeśli Kupujący nie podjął dalszych kroków w celu zamówienia Produktu, Produkt ten powraca do sklepu i jest ogólnie dostępny dla Kupujących.

13. Serwis ze względu na specyfikę Produktu posiada wyłącznie jeden egzemplarz Produktu.

14. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru Produktu przez Kupującego.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność klienta.

16. Przy oferowanych Produkatach podany jest orientacyjny czas realizacji Zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego do chwili przygotowania zamówionego Produktu i jego wysyłki. W przypadku podzielenia Zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Kupujący poinformowany zostanie drogą mailową. W przypadku, gdy czas realizacji Zamówienia, z przyczyn zależnych i niezależnych od Serwisu, okaże się dłuższy niż deklarowany przez Serwis, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową.

17. W przypadku dłuższego niż przewidywany terminu realizacji Zamówienia (powyżej 12 dni roboczych), Kupujący ma prawo odstąpić od zakupu bez ponoszenia żadnych konsekwecji. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie o tym fakcie Serwis drogą mailową.

18. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską. Serwis nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskiej z umów obsługi przewozowej.

19. Serwis informuje, iż mogą występować niewielkie różnice pomiędzy Produktem prezentowanym na stronie internetowej, a jego wyglądem rzeczywistym. Różnice te dotyczą w szczególności kolorystyki przedmiotu, wynikającej z różnej interpretacji kolorów przez monitor komputera a także mogą dotyczyć innych elementów Produktu.

20. Rzeczywiste wymiary przedmiotów po oprawieniu mogą minimalnie różnić się od deklarowanych na stronie internetowej. Różnice te wynikają ze specyfiki danego przedmiotu oraz oprawy i wynikają z naturalnych różnic (oraz różnic na podstawie stosowanej techniki przygotowania oprawy), występujących w stosowanych oprawach. Różnice te nie stanowią wady oprawy czy też Produktu.

21. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

III. Postępowanie reklamacyjne

1. Serwis nie udziela Kupującemu gwarancji na zakupione Produkty ze względu na specyfikę sprzedawanych Produktów i ponosi odpowiedzialność wyłącznie w granicach przewidzianych przepisami prawa, za zgodność Produktu z umową.

2. W przypadku niezgodności Produktu z umową (nie dotyczy różnic w kolorystyce opisanych w punkcie II.12, oraz niewielkich różnic w wymiarach opisanych w punkcie II.13) reklamowany Produkt wraz z rachunkiem oraz pismem precyzyjnie określającym rodzaj niezgodności, należy odesłać na koszt Sprzedawcy, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu drogą mailową oraz uzyskaniu informacji – również drogą mailową – o rodzaju spedytora oraz adresie na jaki należy wysłać Produkt. Reklamacja nie spełniająca wymagań określonych w niniejszym punkcie pozostanie pozostawiona bez rozpoznania.

3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Serwis przesyłki z Reklamowanym Produktem. W przypadku uznania reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub Klient uzyska zwrot równowartości ceny Produktu lub uzyska prawo do dokonania zakupu innych Produktów Sprzedawcy. Ze względu na unikalność przedmiotów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, wymiana na identyczny produkt nie jest możliwa.

4. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Serwis. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez Serwis jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego Produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane.

5. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego Produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany z kompletną jego zawartością, a sam Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Produkt należy odesłać na własny koszt, po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy drogą mailową na adres: info@staregrafiki.pl. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłatę. W ciągu 3 dni roboczych Serwis dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Produkt spełnia wymienione w tym punkcie wymagania (dotyczy wyłącznie kompletności Produktu i braku uszkodzeń), zostanie wystawiony rachunek korygujący (w przypadku wstawienia rachunku). Oryginał i kopia rachunku zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Serwis dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Kupującego. W przypadku braku Faktury Serwis, w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego Produktu, dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

6. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy Produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Serwis wskazuje, iż Kupujący zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub zabezpieczeń naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Serwisem w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

V. Ochrona danych osobowych

1. Serwis zapewnia Kupującym ochronę danych, w tym danych osobowych. Dane Kupujących wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji Zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży oraz przesyłania materiałów reklamowych Serwisu. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

2. Złożenie zamówienia i podanie wymaganych danych jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Zamówienia. Zarówno podanie jakichkolwiek danych, jak i korzystanie z Serwisu przez Kupującego, są dobrowolne.

3. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 06.10.2010. Serwis ma prawo dokonywania zmian Regulaminu poprzez ich opublikowanie na stronie www.staregrafiki.pl/regulamin. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.staregrafiki.pl/regulamin.

2. Poprzez korzystanie z Serwisu Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej, w toku korzystania z Serwisu, informacji handlowych, w tym między innymi materiałów reklamowych, a w szczególności przyjmuje do wiadomości, że podczas przeglądania przez niego zawartości serwera w jakiejkolwiek formie, będą mu dostarczane materiały reklamowe i promocyjne Serwisu. Materiały takie będą także załączane do kontentu przesyłanego przez Użytkownika na serwer.

3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny oraz inne ustawy.

5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego.

6. Regulamin określa zasady zakupów w Serwisie. Korzystanie z Serwisu, a w szczególności złożenie i potwierdzenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

Katowice, dnia 15.08.2011

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego